More selected projects

Fragmenty trampskej osady

 

Tramp settlement DHARMA BUMBS - wild boar meadow

Michal  Machciník (1989) dlhodobo vytvára výskumno-umelecký program záujmu o prírodu, naturálie a post-klasickú vedu. Ide o vlastný skulpturálny archív, nájdené lesné predmety a fosílie, odliatky dutín po ďatľovi, záznamy času a ľudské produkty.  V tomto duchu pripravil silné vizuálne prostredie, ktoré ovplyvnil americký beatnIk a environmentalista, tulák a aktivista Gary Snyder (1930). Ten rozpracoval tzv. filozofiu divočiny, v ktorej spájal duchovné aspekty prírody,  indiánskeho chápania sveta, budhistickej filozofie a sociálnej kritiky západnej civilizácie.  Aj Machciník v priestore veži prináša „Fragmenty trampskej osady“, teda hľadanie ciest spolunažívania so živou prírodou a vytváraním osobných „chodníkov“ s vnútornou citlivosťou.

Michal Machciník už spolupracoval s GJK na predošlých projektoch (účasť na akcii mladého umenia Skúter V  roku 2022; dielo v stálej expozícii Jána Koniarek a figurálne tendencie, 2023; účasť na európskom projekte Re:use a realizácia diela na Islande v roku 2023). Výstava potrvá do 10. septembra 2023.

Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Michal Machcinik (1989) has long been creating a research and artistic programme of interest in nature, natural history and post-classical science. These include his own sculptural archive, found forest objects and fossils, woodpecker cavity casts, records of time and human products.  In this vein, he has prepared a powerful visual environment influenced by the American beatnik and environmentalist, vagabond and activist Gary Snyder (1930). He elaborated a so-called philosophy of wilderness that combined spiritual aspects of nature, Native American understanding of the world, Buddhist philosophy, and social critiques of Western civilization.  In the space of the tower, too, Machcinik presents "Fragments of a Tramp Settlement," a search for ways of coexisting with living nature and creating personal "trails" with an inner sensibility.
Michal Machciník has already collaborated with GJK on previous projects (participation in the young art event Scooter V in 2022; work in the permanent exhibition Ján Koniarek and Figurative Tendencies, 2023; participation in the European project Re:use and realization of the work in Iceland in 2023). The exhibition will run until 10 September 2023.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
2011201273120112012731
20131107_12323920131107_123239
20131107_12323320131107_123233
hdrhdr
P1280903P1280903
btrmdnbtrmdn
btrmdnbtrmdn
btrmdnbtrmdn
11
img-5721img-5721
66
44
image00001image00001
image00005image00005
image00009image00009
btrmdnbtrmdn
btrbtr
btrmdnbtrmdn
btrmdnbtrmdn
btrmdnbtrmdn
btrbtr
btrbtr
btrmdnbtrmdn
img-5778img-5778
img-5777img-5777
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Cyklus: Návrh pre trampskú vlajku

podnázov: Kanál správ z okraja spoločnosti I.-V.

1.A, „Tu som chcel napísať jedno meno, ale by sa hnevala“:  nájdená rytina na kôre stromu, digitálna fotografia, obojstranná tlač na plátne/ 157X101cm/ 2012-2023

1.B, Potetovaný strom:  nájdená rytina na kôre stromu, digitálna fotografia, obojstranná tlač na plátne/ 157X101cm/ 2012-2023

2.A, Ahoj: nájdená rytina na kôre stromu, digitálna fotografia, obojstranná tlač na plátne/ 154X101cm/ 2020-2023

2.B, „3 ROKY TRÁPENIA, ALE VEĽA LOVE“: nájdená rytina na kôre stromu, digitálna fotografia, obojstranná tlač na plátne/ 154X101cm/ 2014-2023

3.A, NAVAHO: nájdená rytina na kôre stromu, digitálna fotografia, obojstranná tlač na plátne/ 154X101cm/ 2013-2023

3.B, WU-TANG CLAN: nájdená rytina na kôre stromu, digitálna fotografia, obojstranná tlač na plátne/ 154X101cm/ 2014-2023

Plastiky

Cyklus: Fragmenty trampskej osady

4. Bivak starého trampa: sadra, drevo, kov, hlina, listy, sklo, odliatok nájdeného bivaku/ 183x223x255cm/ 2013-2023

4.B, Bivak starého trampa- Príbeh vlajky: 20min. AUDIO záznam z textov Garyho Snydera/ 6 reproduktorov a mikro počítač (Medvědí sútra: Místo v prostoru, 2002, DharmaGaia, Maťa, ISBN: 80-7287-045-9, Tahle báseň je pro medvěda: 1997, Argo, ISBN: 80-7203-158-9 ), text číta Jana Wernerová, 2023

5. Trampská kaplnka- sakrálne miesto pre kamennú soľ: drevo, kov, plast, fragment pneumatiky, kamenná soľ/ 145x45x77cm/ 2023

Objekty

6. Modlitebný barel- „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym”: Ježišova modlitba/ kov, plast, dva reproduktory a mikro počítač, Audio mix Boris Sirka, setup: Jakub Pišek/ 187x203x203cm/ 2023

7. Modlitebný barel II.-  „Náma sámanta vadžranám čánda maháróšana spatája húm traka ham mam": Gary Snyder- Medvědí sútra/ kov, plast, dva reproduktory a mikro počítač, Audio mix Boris Sirka, setup: Jakub Pišek/ 187x203x203cm/ 2023

Vlajko-nosiče

8. Vlajko-nosič A,: železná konštrukcia, 2 kusy-borovicové vianočné stromčeky / 190x44x73cm/ 2023

9. Vlajko-nosič B,: železná konštrukcia, 2 kusy-borovicové vianočné stromčeky  / 170x93x87cm/ 2023

10. Vlajko-nosič C,: železná konštrukcia, 3 kusy-borovicové vianočné stromčeky 200x141x129cm/ 2023

Video:

11.Michal Machciník & Trampská osada, Dharmoví tuláci, časť 1.-Diviačia lúka, video, 15:01 min., 2023

Objekty   

Cyklus: Fragmenty trampskej osady

12. Mokasína a gumák: miesto nálezu Diviačia lúka /25,5x50,5x25cm/ 2023

13. Pneumatika a fragment sekery: miesto nálezu Diviačia lúka/25x40x25cm/ 2023

14. Pokrievka, lyžička a fragment hrebeňa: miesto nálezu Diviačia lúka /20x20x20cm/ 2023

 

Cycle: design for the tramp flag

subtitle: News channel from the edge of society I.-V.

1.A, "I wanted to write one name here, but she would be angry": found engraving on tree bark, digital photograph, double-sided print on canvas/ 157X101cm/ 2012-2023

1.B, Tattooed tree: found engraving on the bark of a tree, digital photograph, double-sided print on canvas/ 157X101cm/ 2012-2023

2.A, Hello: found engraving on tree bark, digital photograph, double-sided print on canvas/ 154X101cm/ 2020-2023

2.B, "3 YEARS OF TROUBLE BUT LOTS OF LOVE": found engraving on tree bark, digital photograph, double-sided print on canvas/ 154X101cm/ 2014-2023

3.A, NAVAHO: found engraving on tree bark, digital photograph, double-sided print on canvas/ 154X101cm/ 2013-2023

3.B, WU-TANG CLAN: found engraving on tree bark, digital photograph, double-sided print on canvas/ 154X101cm/ 2014-2023

Sculptures

Cycle: Fragments of a Tramp Settlement

4. Bivouac of an old tramp: plaster, wood, metal, clay, leaves, glass, cast of a found bivouac/ 183x223x255cm/ 2013-2023

4.B, The old tramp's bivouac- Story of the flag: 20min. AUDIO recording from Gary Snyder's texts/ 6 speakers and micro computer (Bear Sutra: Place in Space, 2002, DharmaGaia, Mata, ISBN: 80-7287-045-9, This poem is for the bear: 1997, Argo, ISBN: 80-7203-158-9 ), text read by Jana Wernerová, 2023

5. Tramp chapel- sacral place for rock salt: wood, metal, plastic, tire fragment, rock salt/ 145x45x77cm/ 2023

Objects
 
6. Prayer Barrel- "Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner": the Jesus Prayer/ metal, plastic, two speakers and microcomputer, Audio mix Boris Sirka, setup: Jakub Pišek/ 187x203x203cm/ 2023

7. Prayer Barrel II - "Náma sámanta vadžranám čánda maharošana spatája húm traka ham mam": Gary Snyder- Bear Sutra/ metal, plastic, two speakers and micro computer, Audio mix Boris Sirka, setup: Jakub Pišek/ 187x203x203cm/ 2023


Flag-bearers

8. Flag-bearer A,: iron construction, 2 pieces-pine Christmas trees/ 190x44x73cm/ 2023
9. Flag-bearer B,: iron construction, 2 pieces-pine Christmas trees / 170x93x87cm/ 2023
10. Flag-bearer C,: iron construction, 3 pieces-pine Christmas trees 200x141x129cm/ 2023


Video:

11.Michal Machciník & Tramp settlement, Dharma vagabonds, part 1 -Wild Meadow, video, 15:01 min., 2023


Objects  
Cycle: Fragments of a Tramp Settlement

12. Moccasin and rubber boots: discovery site Wild Boar Meadow /25,5x50,5x25cm/ 2023

13. Tire and fragment of an axe: place of discovery Diviačia meadow/25x40x25cm/ 2023

14. Lid, spoon and fragment of a comb: place of discovery Wild Boar Meadow /20x20x20cm/ 2023