More selected projects

Svoradov priestor, 300x500x510 cm, borovicové drevo 37 ks., kovové vane, 2015 / Shelter of hermit Svorad, 300x500x510 cm, pine wood 37 pieces, iron bathtubs, 2015

Svoradov priestor

Diplomová práca pozostáva z dvoch skulpturálnych objektov, tvoriacich vo výsledku autentický opus, odkazujúci na pustovnícky spôsob života mnícha Svorada, žijúceho v 11. storočí v benediktínskom kláštore na Slovensku. Po každodennej práci sa ukladal k spánku v úzkej dutine duba, „vystlanej“ tŕním, ktoré ho zranilo zakaždým, keď sa vyčerpanému telu žiadalo oprieť sa. Machciníkova inštalácia je alúziou na daný typ sebatrýzne – v duchu mníchovho „lôžka“ vytvoril úkryt pre ľudí z okraja spoločnosti, čím dodal archetypu silný sociálny rozmer. V osobitom objekte sa pokúsil spojiť historické aspekty s bezútešnou tvárou dnešnej society. V druhej časti diela – figurálnej plastike – reagoval na iný druh mníchovho mučeníctva, v rámci ktorého si okolo krku uväzoval drevenú konštrukciu s kamennými závažiami, ktoré ho udierali pri zaklánaní hlavy. Machciník sa tu pokúsil odhaliť a zhmotniť individuálny myšlienkový systém ako dôležitú súčasť života mnícha, ako aj zvnútornelé i externé zdroje inšpirácie. (lg)

Shelter of hermit Svorad

The graduation project consists of two sculptural objects, composing an authentic opus referring to the eremitic lifestyle of monk Andrew Zorard who lived in the 11th century in a Benedictine monastery in Slovakia. After every day's work, he'd go to sleep in the trunk cavity of an oak tree "lined" with thorns which would harm his exhausted body whenever he attempted to rest. Machciník's installation is an allusion to this kind of self-punishment — in the spirit of the monk's bed, he created a shelter for people from the margins of society and thus provided the archetype with a strong social dimension. In his original object, he attempted to connect historical aspects with the hopeless face of today's society. In the second part of his work — a figurative sculpture — he responded to the other aspect of the monk's martyrdom, when he tied a wooden structure with stone weights around his neck, which hit him whenever he tilted his head. Machciník tried to reveal and materialise an individual system of thoughts as an important part of a monk's life and as an internalised and externalised source of inspiration. (lg) 

Svoradov priestor, 300x500x510 cm, borovicové drevo 37 ks., kovové vane, 2015 / Shelter of hermit Svorad, 300x500x510 cm, pine wood 37 pieces, iron bathtubs, 2015

Svoradov priestor, 300x500x510 cm, borovicové drevo 37 ks., kovové vane, 2015 / Shelter of hermit Svorad, 300x500x510 cm, pine wood 37 pieces, iron bathtubs, 2015

Svoradov priestor, 300x500x510 cm, borovicové drevo 37 ks., kovové vane, 2015 / Shelter of hermit Svorad, 300x500x510 cm, pine wood 37 pieces, iron bathtubs, 2015

Svoradov priestor, 300x500x510 cm, borovicové drevo 37 ks., kovové vane, 2015 / Shelter of hermit Svorad, 300x500x510 cm, pine wood 37 pieces, iron bathtubs, 2015