More selected projects

 

Domov je teplo

Slovenský pavilón, XV. Pražské Quadriennale performatívneho dizajnu a priestoru 2023

 

Home is warmth 

Slovak Pavilion, XV. Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2023
 

 

AUTORI PAVILÓNU: DOXA architekti - Tomáš Boroš, Pavel Bakajsa, Ondrej Jurčo, Maroš Mitro, sochár Michal Machciník a Divadlo Na Peróne - Peter Kočiš a Jana Wernerová

KOSTÝMY: Dáša Krištofovičová
Hlavný organizátor Divadelný ústav Bratislava

PERFORMANCE: Zuzana Gibarti-Dancáková, Janka Balková, Katarína Hudačková, Stanislava Spišiaková, Anna Suráková, Zuzana Smetáčková , Jana Wernerová, Peter Kočiš a Jakub MuranskýKOSTÝMY: Dáša Krištofovičová

HUDBA: Miro Tóth

 

Domov je teplo – slovenský pavilon měnící se v čase a prostoru. Najdeme svůj domov a vytvoříme ho z hmoty, kterou důkladně změníme?

Hledáme ji, vytváříme ji, žijeme ji.
Kostka byla kdysi celá. Její objem byl naplněn všudypřítomným tichem a bezčasím. Toto ticho však nebylo věčné. Krychli objevil blízký život a pronikl do její chladné a pevné hmoty. Krychle pocítila původní teplo. Nechtěla o toto teplo přijít, a tak se k němu chovala s láskou a vděčností. Bylo jí dovoleno otevřít zákoutí a prostory, aby se mohla pohybovat a měnit. Bylo jí dovoleno těžit a odebírat z těla krychle.Kousek po kousku se kostce podařilo stát se domovem. Uvnitř se mluvilo, dýchalo a milovalo teplem. Mateřská hmota začala pomalu mizet a život v ní začal růst.

Home is warmth – Slovak pavilion changing in time and space. Will we find our home and create it out of matter that we thoroughly change?

We look for it, we create it, we live it.
The cube was once whole. Its volume was filled with omnipresent silence and timelessness. However, this silence was not eternal. The cube was discovered by a nearby life and penetrated its cold and solid mass. The cube felt an original warmth. It did not want to lose the warmth, so it treated it with love and gratitude. It was allowed to open nooks and spaces to move and change. It was allowed to mine and take away from the body of the cube. Bit by bit, the cube managed to become a home. Inside, it was talked, breathed, and made love with warmth. The mother mass began to slowly vanish and life in her began to grow.