More selected projects

Do divočiny

Slovenská Národná Galéria, 11. mája 2019 — 30. apríla 2020
Schaubmarov Mlyn v Pezinku, Pezinok-Cajla
Kurátorka: Alexandra Tamásová

„Zvláštnosťou pralesa je to, že odumretý strom je tu po svojej smrti ešte veľmi dlho viditeľný. Celé desaťročia možno sledovať jeho postupný rozklad, resp. splývanie s okolitým prostredím (obrastanie machom, obývanie či rozoberanie hmyzom a pod.). Prirodzený les je cintorínom aj pôrodnicou súčasne: zrod, rast a zánik sa v ňom miešajú vo vzájomnej závislosti. Dutiny po ďatľoch v inštalácií Michala Machciníka okrem iného dokumentujú postupné odumieranie stromu v dôsledku činnosti zvierat a húb. Pre moderného človeka je to znepokojivé. V západnej civilizácii sme zvyknutí na vytesňovanie všetkého, čo súvisí s úpadkom a so smrťou. Z toho dôvodu predstavuje divočina pre civilizovaného človeka miesto, ktoré je potenciálne hrozivé, strašidelné.“

Kurátorka: Alexandra Tamásová, Slovenská národná galéria

To the wild

Slovak National Gallery, May 11, 2019 - April 30, 2020
Schaubmarov Mill in Pezinok, Pezinok-Cajla
Curator: Alexandra Tamásová

“Particularity of a primeval forest is that a dead tree can be seen there long after its death. For many decades, we can observe its gradual decay, or its blending into the surrounding environment (mossy carpets, settling of insect, crumbling by bugs, etc.) Natural forest is a cemetery and maternity home at the same time, birth, growth, and cessation combine in it in interdependence. Cavities made by woodpecker in Michal Machciník’s installation document gradual dying out of the tree by animal and fungi activities. For a modern man, this is disturbing. In the Western civilisation we are used to force out everything connected with decay and death. Therefore, to a civilised human, wilderness is a place of potential threat, a scary space.”

Curator: Alexandra Tamásová, Slovak national gallery

Sakrálny priestor: Bivak II.

drevená konštrukcia, celta 263x120x120cm, 2014/2019
Súčasť jeho interiéru :
A. DVOJKRÍŽ, epoxidová živica, 62x63x7,5cm, 2014
B. SAKRÁLNA BÚDKA II., ready-made, preglejka, polystyrén, klince, 34x24x35cm, 2014

Fotografie čiernobiele:
1. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., KAM , 38,5x29cm, 2014
2. Kanál správ z okraja spoločnosti I-  III.,WU-TANG CLAN, 56x84cm, 2011
3. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., LEBKA A HNÁTY, 39x29cm, 2014
4. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., TATRA, MATRA, FATRA, 27x20,2cm, 2014
5. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., DVOJKRÍŽ, 39,5x29,6cm, 2011
6. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., LUNÍK 9, 56x84,5cm, 2014
7. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., DO ÁZIE, 56x84,5cm, 2014

Fotografia farebná:
8. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., AMEN , 15x25,5cm, 2012
8.A., Objavenie Bivaku II., 64x43,6cm, tlač na drevotrieske, 2014

Frotáž kôry stromu:
9. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., 50 CENT, frotáž kôry stromu, nájdený pápis, 21x29,5cm, 2012/2013
10. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., 1FC FANS, frotáž kôry stromu, nájdený pápis, 21x15cm, 2012/2013
11. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., KRÍŽ, frotáž kôry stromu, nájdený pápis, 29,5x21cm, 2012/2013
12. Kanál správ z okraja spoločnosti I- III., SRDCE, frotáž kôry stromu, nájdený pápis, 30x42cm, 2012/2013

Súsošie: Pocta Ďatlovi II

A., Pocta Ďatlovi II, zváraná kovová konštrukcia, 265x60x50cm, 9 kusov odliatkov ďatlích dutín- Dutina v ktorej sa utvára čas I-IX(autorská technika, pur pena, drevo) 2018/2019
B., Pocta Ďatlovi II, zváraná kovová konštrukcia, 242x110x110cm, 9 kusov odliatkov ďatlích dutín- Dutina v ktorej sa utvára čas IX-XVIII(autorská technika, pur pena, drevo) 2018/2019
C., Pocta Ďatlovi II, zváraná kovová konštrukcia, 238x84x80cm, 9 kusov odliatkov ďatlích dutín- Dutina v ktorej sa utvára čas XVIII-XXVII(autorská technika, pur pena, drevo) 2018/2019

fotografie diel s povolením autora:
Juraj Starovecký
——
Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
Dočasné pracovisko:
Kollárovo nám. 10, 811 07 
E Juraj.Starovecky@sng.sk
W sng.sk webumenia.sk