More selected projects

Bivak II. Sakrálny priestor: drevená konštrukcia, celta 320x120cm+ Dvojkríž: epoxidová živica 62 x 53 cm /  Bivouac II. Sacral space: wooden construction, tarpaulin 320x120cm + Double cross: epoxy resin 62 x 53 cm 2014

Bivak II.

„Práca Michala Machciníka zahŕňa viaceré z autorových doterajších praktík a postupov, ktoré sú pre neho typické. Tie sú následne už v prostredí ateliéru empaticky vyhodnocované a kutilsky spracované v rámci vlastného uvažovania o danom mieste, ľudskej činnosti (lesníci, vandali, bezdomovci...) s presahom do mystickej až religióznej roviny (lesné mýty, pustovníci, sakralita lesa...)

V prípade prezentovanej práce, inštalácie Bivak II. sa jedná o akúsi lesnú chatrč s prvkami religióznej stavby, pozostávajúcej z nájdených prírodných aj odpadových materiálov z lesa. Autor ich doplňuje vlastnými postprodukčnými zásahmi. V akomsi zádušnom či obetnom móde je v nej prezentovaný epoxidový odliatok jazvy (Dvojkríž) vyrytej do kôry stromu.“ (Radovan Čerevka)

Bivouac II.

“Michal Machinik's work includes a number of author's practices and works procedures, that are typical for him. They are then empathically evaluated in the studio environment and handcrafted processed at his own judgment about the site, human activity (foresters, vandals, homeless...) with overlapping to the mystical even to religious level (forest myths, hermits, forest sacredness...)

In the case of the presented work, installation Bivouac II. it is a sort of forest hut with elements of a religious building, consisting from found natural and waste materials from the forest. The author completes them with his own postproductive interventions. In sort of sacrificial and for the dead mode is there present the epoxy cast of scar (Double cross) engraved in the bark of a tree.” (Radovan Čerevka)

Bivak II. Sakrálny priestor: objavenie opusteného miesta v lese 2013 / Bivouac II. Sacral space : discovery of the abandoned site in the forest 2013

Bivak II. Sakrálny priestor: drevená konštrukcia, celta 320x120cm /  Bivouac II. Sacral space : wooden construction, tarpaulin 320x120cm 2014

Bivak II. Sakrálny priestor: drevená konštrukcia, celta 320x120cm /  Bivouac II. Sacral space : wooden construction, tarpaulin 320x120cm 2014

Dvojkríž: epoxidová živica 62 x 53 cm / Double cross: epoxy resin 62 x 53 cm, 2014