More selected projects

Kontakt so zabudnutým

Impulzom k tvorbe tejto práce bol moment objavenia rozsekaných častí windsurfu, pod kopcom Hradová neďaleko od mesta. Samotná hodnota tohto nálezu je pre moju prácu značne spätá aj s kurióznou polohou jej objavenia.

Začiatkom 70. rokov sa na územie Československa dostal prvý windsurf. Z tohto kusu boli zhotovené laminovacie formy, ktoré slúžili ako vzory pre amatérsku, ale aj profesionálnu výrobu.  Prvými priekopníkmi v Československu boli častokrát kanoisti, vodní slalomári, rekreační vodáci, či vodní lyžiari. K veľkej obľube tohto športu prispela rýchla možnosť zvládnutia základných krokov, ľahký transport, nezávislosť na členstve v oddieloch jachtingu a možnosť využitia surfu celou rodinou. 

V mojej práci som sa zameral na fenomén amatérskej výroby. K nej prispela najmä schopnosť nadšencov svojpomocne vyrobiť takmer čokoľvek z čohokoľvek a veľké odhodlanie inovovať a skúmať. K hlbšiemu pochopeniu tohto faktu prispelo moje zoznámenie sa s pamätníkmi a pioniermi tohoto športu v Košiciach, čo ma viedlo v práci k tvorbe video dokumentu.

Od roku 1976 do roku 1983 bolo na trh dodaných približne 10000 kompletných surfov a 12000 plachiet vyrobených továrensky. Porovnaním tohto počtu s odhadom surfov v ČSSR, je výsledok, že 80000 rekreačných surferov jazdilo z väčšej časti na svojpomocne vyrobených surfoch. Tieto obrovské počty surfov a časovo dlhotrvajúci proces náročnej amatérskej výroby vyústili k môjmu hlbokému záujmu o túto tému a v konečnom štádiu k tvorbe site- specific diela Kontakt so zabudnutým

Contact with the forgotten

The trigger point to the art creation was the moment of discovery defragmented windsurf parts, on hillside Hradova near the city.The very value of this finding is, for my work, highly associated with the quaint position of its discovery.

The first windsurf was introduced to the territory of Czechoslovakia in the early 1970s. This laminate was made from this piece and served as a model for both amateur and professional production. The first pioneers in Czechoslovakia were often canoeists, water slaloms, recreational boaters and water skiers. A great interest in this sport has been a quick opportunity to learn the basic steps, easy transportation, independence from joining sailing and easy surfing for whole family.

In my work I focused on the phenomenon of amateur production. In particular, the ability of enthusiasts to help self-produce almost anything from whatever and the great determination to innovate and explore has helped. A deeper understanding of this fact contributed to my contacting  with the pioneers of this sport in Košice, which led to the creation of a video documentary about this phenomenon.

From 1976 to 1983, approximately 10000 complete surfboards and 12,000 sails industrially manufactured were delivered to the market. By comparing this number with the surfs of that time in the Czechoslovakia, the result is, that over 80000 recreational surfers have driven mostly self-made surfboards. These huge numbers and the time-consuming process of demanding amateur production have resulted in my deep interest in this subject, and at the final stage in the creation of a site-specific "Contact with Forgotten" work.

Kontakt so zabudnutým / Contact with the forgotten, Nájdenie fragmentov wind-surfu, pod vrcholom kopca Hradová 2011 /  Find of windsurf fragments, below the hilltop Hradova 2011

Kontakt so zabudnutým / Contact with the forgotten, Ready made, site- specific 360x 540 cm, 2013

Kontakt so zabudnutým / Contact with the forgotten, Ready made, site- specific 360x 540 cm, 2013