More selected projects

Frotáž z kôry stromov, papier, pigment, variabilné rozmery /  Frottage prints from tree barks (with text signs) paper, pigment, various sizes,  2012/2013

Správy z lesa 

„Michal Machciník je topografom, hľadačom v krajine a sochárom zároveň. Pri svojich neustálych potulkách zalesneným okolím Košíc nachádza plejádu odkazov, fyzických či mentálnych stôp a nevyjasnených príbehov. Prezentovaná práca „Správy z lesa“ je súčasťou dlhodobejšieho záujmu o fenomén lesného vandalizmu, konkrétne reflexie rytia kontroverzných odkazov do kôr stromov (tzv. lesné grafity). Na výstave prezentuje valcovité objekty, nesúce textovo- znakové, frotážové odtlačky stromov s vyrytými textami. Sú umiestnené v galérií tak, aby oscilovali na pomedzí foriem reklamného nosiča a častí rastúcich kmeňov stromov.“ (Radovan Čerevka)

Messages from the forest 

“Michal Machciník is a topographer, a seeker in the countryside, and sculptor as well. In his frequent wanderings in wooded environs of Kosice he finds a planty of references, physical or mental trails, and unexplained stories. His presented work named “Messages from the forest” is a part of his long-term interest in the phenomenon of forest vandalism, specifically, reflections of carved controversial messages in tree bark (so colled Forest graffiti). He is exhibiting his cylindrical objects with text-sign, frottage prints of trees with engraved texts. These exhibits formally oscillate between advertising media and growing parts from tree trunks.“ (Radovan Čerevka)

Správy z lesa / Messages from the forest   2012/2013

Frotáž z kôry stromov, papier, pigment, variabilné rozmery / Frottage prints from tree barks (with text signs) paper, pigment, various sizes, 2012/2013

Správy z lesa / Messages from the forest   2012/2013