More selected projects

Michal Machciník - WUNDERKAMMER

„Machciník sa orientuje na skúmanie sochárstva a priestorovej tvorby z pozícii súčasných filozofických a umeleckohistorických teórií, ako je obrat k objektu (Object Turn), objektovo orientovaná ontológia a špekulatívny realizmus. Dôležitým prístupom je objaviteľský pohyb po nepreskúmaných terénoch, v nových prostrediach a najmä snaha prekračovať bežne vytýčené hranice pojmov a kategórií. Výstava Michala Machciníka reaguje na súčasnú komplikovanú a ustavične premenlivú situáciu globalizovaného sveta a uvedomovanej bezprecedentnej ekologickej krízy, v ktorej prestávajú platiť mnohé zaužívané kategórie, pojmy a hranice. Expozíciu je možné chápať ako spochybňovanie predstavy o možnosti komplexného pochopenia a ovládnutia prostredia cez jeho deskripciu a kategorizáciu, a zároveň ako pritakanie intuitívnym prístupom nazerania na svet okolo nás. V rámci autorom utvorenej priestorovej situácie vznikajú nové siete vzťahov, ktoré umožňujú prehodnocovať naše chápanie kľúčových pojmov, ako sú civilizácia, príroda a kultúra. Súbor vytvára znepokojujúci celok, ktorý svojou nejednoznačnou taxonómiou evokuje špekulatívne nazeranie na svet, ktoré charakterizovalo pred-modernú vedu. V rámci umeleckej stratégie Michala Machciníka ide o spôsob, ako dnes znova premyslieť kategórie, ktoré sme – zjavne predčasne – považovali sa jednoznačné a definitívne uzatvorené.“

(Kurátor: Peter Megyeši)

Michal Machciník - WUNDERKAMMER

“Machciník is focusing on the study of sculpture and spatial creation from the position of contemporary philosophical and art-historical theories, such as the Turn to the Object (Object Turn), object- oriented ontology and speculative realism. An important approach is the exploratory movement in unexplored terrains, in new environments and especially the effort to cross commonly defined boundaries of concepts and categories. Michal Machciník’s exhibition responds to the current complicated and constantly changing situation of the globalized world and the realized unprecedented ecological crisis, in which many common categories, concepts and borders cease to apply. The exhibition can be understood as questioning of the idea of the possibility of a comprehensive understanding and control of the environment through its description and categorization, and at the same time as an intuitive approach to the viewing of the world around us. Within the spatial situation created by the author, new networks of relationships are emerging, which make it possible to re-evaluate our understanding of key concepts such as civilization, nature and culture. The set creates a disturbing whole, which with its ambiguous taxonomy evokes a speculative view of the world that characterized pre-modern science. As part of Michal Machciník’s artistic strategy, this is a way of rethinking today the categories that we - apparently prematurely - considered to be unambiguous and definitively closed.”

(Curator: Peter Megyeši)

fotografie diel s povolením autora:
Gabriel Bodnár

Múzeum Vojtecha Löfflera,  Košice-Staré Mesto, Alžbetina 20

Otvorenie výstavy: 10. september 2020  / 17:00
Trvanie výstavy do 11.októbra 2020

Kurátor: Mgr. Peter Megyeši PhD.

Objekty postklasickej vedy:

Externý pamäťový disk
A.Pocta pre obec Hrozinovo: drevo, kov/ 134x39,5x29,5cm/ 2019
B.Pocta pre obec Hámor: drevo, kov/ 83x26,5x24,5cm/ 2019
C.Pocta pre obec Chmelnú a Šťavicu: v spolupráci s experimentálnym robotickým pracoviskom RobLab, TUKE, FU, Ing.arch. Michalom Mihaľákom/drevo, kov/ 90x64,5x27,5cm/ 2019
A1. Antropocénna skamenelina „RIVER CaFE“: sklo, vodné čerpadlo, voda z miesta nálezu- vodopád Slovenský Kras/ 2017-2020

Reliéfy/ Objekty   

Séria: Reliéfy pre Latoura III
reliéf postklasickej vedy:

Schéma registračného zariadenia pre skúšku v tečení / drevo, papier, drevovláknitá doska, kosť, kameň, paroh, šiška, kôra/ 76x57x37cm/  2020

Merací mikroskop / drevo, papier, drevovláknitá doska, kosť, kameň, paroh, šiška, kôra/ 76x57x37cm/ 2020

Plastiky:

1.Hoplit 2020nl.: polyesterová živica, sklolaminát /193x125x83cm/2017-2020
2.Na Oivovej hore- Sakrálny priestor IV: drevo, tlač a rezba na preglejke, polystyrén, šiška, travertín, svetlo /114,5x70x24cm/2017-2020
3.Drtikol v kleci: kov, drevo, drevotrieska,kovová sieť, tlač na papieri, šišky, sušené jablká/116x154x54cm/2019
4. Zelený muž I., Zelený muž II.: drevotrieska, pórobetón, sklo/61,5x43,5x38,5cm/2018
5.Strom ktorý sa stal imelom: drevo, imelo, plast, kovoý odliatok/224x100,5x94,5cm/2020

Cyklus: Styliti

1.Šimon Stylita II.:  drevo, kov, drevotrieska/ 248x56x48cm/ 2019
2.Lukáš Stylita: drevo, papier, šišky, kov, tlač a rezba na preglejke, sánky/ 216x90,5x38,5cm/ 2019-2020
3.Daniel Stylita: kov, plast, tlač a rezba na preglejke/ 205x71x78cm/ 2019
4.Šimon Stylita: polyesterová živica, kov, kameň, papier/ 228x31x30 cm/ 2018

Dokumentárne fotografie čiernobiele, A0 : 119x84cm, nájdené nápisy na kôre stromu

1. Kanál správ z okraja spoločnosti IV., JA, 2011-2020
2. Kanál správ z okraja spoločnosti IV., JESEŇ, 2013-2020
3. Kanál správ z okraja spoločnosti IV., PENTAGRAM, 2017-2020
4. Kanál správ z okraja spoločnosti IV., ZUB, 2014-2020
5. Kanál správ z okraja spoločnosti IV., BUDE LEN VTEDY BIELY..., 2014-2020
6. Kanál správ z okraja spoločnosti IV., SEKS! SEX, 2014-2020
7.Kanál správ z okraja spoločnosti IV., ALAH AKHBAR †, 2014-2020

Cyklus: Séria z kabinetu

1.Kométa: drevo, kov, drevotrieska, plast, kosť/ 47,5x45x23,5cm/ 2019
2.Sojka: preparát Sojky obyčajnej, drevo, šiška, kov, kosť, papier/ 42x37x34cm/ 2020
3.Hornina: drevo, kov, plast, kosť, kameň, papier / 59,5x25x18cm/ 2019
4.Straka: preparát Straky obyčajnej, drevo, kov, železobetón, plast, kosť/ 47x24x24cm/ 2019
5.Žeriav- diviak: drevo, plast, kov, drevotrieska, čelusť diviaka, papier/ 63x63x35cm/ 2019
6.Žeriav II- čelusť: drevo, plast, kov, drevotrieska, čelusť diviaka, papier/ 63x63x36cm/ 2020
7.Jastrab veľký: preparát Jastraba veľkého, drevo, kov, drevotrieska, plast, kosti/ 84x60,5x24,5cm/ 2020
8.Bezpečie domova: preparát, ready-made vtáčia búdka, drevo, kov, polystyrén, drevotrieska/ 44x40x60,5cm/ 2020
9.Plamienka driemavá: preparát Plamienky driemavej, kov, plast, kosť, žiarivka/ 100x44x30cm/ 2020
10.Recycling team:  preparát Kuvika vrabčieho, drevo, kov, drevotrieska, plast, kosť/ 59x80x36cm/ 2020
11.Dravec:  drevo, kov, drevotrieska, lebka, kosť, šiška/ 35x25x50cm/ 2020
12.Sojka II: preparát Sojky obyčajnej, kov, drevotrieska, papier, drevo
zašpicatené bobrom / 35,5x60x31cm/ 2019- 2020
13.Sojka III: preparát Sojky obyčajnej, kov, drevotrieska, papier, drevo zašpicatené bobrom / 64x50x32cm/ 2020
14.Rider on the storm: preparát Výra skalného, drevo, drevovláknitá doska, ready-made hojdacieho koníka, kov, sklolaminát / 103x135x80cm/ 2020
15.Jedna ruka netlieska- skúšaná vzorka: preparát, drevo, drevovláknitá doska, porcelán, kov, sklolaminát / 65x65x50cm/ 2020
16.Nočná hliadka: preparát, drevo, kov ďalekohľad, kosť / 69x38x35cm/ 2020
17.Srnec: lebka, kov, papier, plast, drevo zašpicatené bobrom / 53x38x25cm/ 2020
18.Dvojplošník: drevo, kosti, papier, drevo zašpicatené bobrom, drevovláknitá doska, / 20x37x40cm/ 2020

Cyklus: Séria z kabinetu / reliéfy- iné

1.Cassovar 12‰ a veľryba: drevo, kov, drevotrieska, plast, kosť, mramor, pur pena, keramika, guma, ulita / 52x33,5x10cm/ 2020
2.Dobrý pastier II.: drevo, kosti, kôra, tlač na papieri / 64x42cm/ 2020
3.Průnik množin: drevo, koža, hliník, tlač na papieri, preparát srnčej ratice / 26x69,5x5,6cm/ 2020
4.Post Classical Boogie Woogie x: drevo, kov, drevotrieska, kosť, kameň, akryl / 55x31,7x11cm/ 2007-2019
5.Post Classical Boogie Woogie y: drevo, kov, drevotrieska, kosť, šiška, asfalt, kameň, akryl  / 62x41,5x12cm/ 2007-2019
6.Post Classical Boogie Woogie z: drevo, kov, drevotrieska, kosť, kameň, akryl, drevokazná huba, nábojnica, mušla / 83x56x12,5cm/ 2007-2019
7.SOM TCHOR: frotáž z kôry stromu / 31x71,2cm/ 2018
8.BUDDHA z Bamijánu: tlač a rezba na preglejke, drevo, kov, drevotrieska, plast, kosť, mramor, pur pena, kameň, guma, ulita, lastúra, nábojnice / 75,5x42,5x30cm/ 2020
9.Hovädzí dobytok II.: hovädzia lebka, puk, tenisová loptička / 107,5x70x44cm/ 2020
10.Väzby v molekule atómu: oceľová sieť, hliník, tlač na plaste, kosti / 156,5x52x5cm/ 2020
11.Vlajky- Do ohňa, Do Ázie: frotáž nájdeného nápisu na kôre stromu, plátno, akryl, kov / 150x160x30cm/ 2012-2020
12.Pocta vlajke: torzo plachty windsurfu z 80r. ČS, plošný spoj, drevo zašpicatené bobrom, guma, šišky, kosti / 220x270x15cm/ 2020

Cyklus: Atlas ABC

1.Vloudila se chyba na Atlas ABC:  drevo, kov, drevotrieska, plast, kosť 895 kusov kartičiek Atlasu ABC/ 10,5x26,7x1,5cm/ 2012-2020
2.Atlas ABC I.: 290 kusov kartičiek Atlasu ABC, drevotrieska, akryl/ 91,5x190cm/ 2012-2020
3.Atlas ABC II.: 290 kusov kartičiek Atlasu ABC, drevotrieska, akryl/ 91,5x190cm/ 2012-2020
4. Technický Atlas ABC: 315 kusov kartičiek Atlasu ABC, drevotrieska, akryl/ 99x189,5cm/ 2012-2020
5. RodoKmeň Atlasu ABC: 16 kusov kartičiek Atlasu ABC, drevo, papier/ 68x58x20cm/ 2012-2020

Prvé poschodie:

Pocta učiteľovi: M. Machciník s fotografiou J. Bartusz a J. Jakobyho autor fotografie J. Bartusz 2019/2020

J. Bartusz s fotografiou J. Jakobyho II. autor fotografie M. Machciník 2019/2020