More selected projects

Pocta Ďatlovi: odliatok dutiny vytvorenej ďatľom, 20x37x18 cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2014-2016 / Tribute to Woodpecker: cast of woodpecker hole, 20x37x18 cm, author technology, polyurethane foam, wood 2014-2016

Pocta Ďatlovi

Michal Machciník zbiera a zachytáva stopy divokej zvery, do sadry odlieva miesta, či sú to bahniská diviakov alebo hniezda vtákov v bútľavinách stromov, ktorých vnútro vypĺňa a vylieva polyuretánovou penou a epoxidovou živicou, aby sochársky zachytil odtlačky ich existencie. Takým je cyklus Pocta ďatľovi. Jamy, diery, hniezda sú zároveň materiálnym dokladom ich telesnej prítomnosti, ktorá je do nich odtlačená. V priestore galérie napriek tomu, že sa nejedná o klasicky modelované plastiky, či metodicky triedený materiál, ich vystavuje ako krehké a vzácne artefakty inštalované pod sklenené vitríny. Sú to organické a procesuálne objekty, ktorými vytvára pocty prírode, životu a jeho prejavov a zároveň sa prikláňa k nešpekulatívnej tvorbe, k umeniu, ktoré hľadá svoje zdroje v objavovaní procesov prírody a pôsobení človeka v nej: prírodné sochárstvo - odlievanie nájdených tvarov, zapojenie človeka do prírodného prostredia, kresba a grafika je pozorovaná v rytí obrazcov a textov do stromov, dokument vytvára pozorovaním a zachytením mediálne tichých dejov prírody.

Gabriela Garlatyová   

Tribute to Woodpecker

Michal Machciník captures the footprints of wild animals and makes casts of places, thus documenting wild boars’ swamps, birds’ nests in tree hollows, filling them with polyurethane foam and epoxy resin to capture the impressions of their existence. In his Tribute to a Woodpecker cycle, holes, hollows and nests simultaneously reflect the presence that has been imprinted in them. Even though these are not traditional sculptures, nor have the materials been sorted in any methodical fashion, they are exhibited as fragile and precious artefacts, protected by glass. Organic and process-based in their nature, these objects pay homage to nature and life in its many forms, while creating art that is not speculative but turns to nature, its own workings and its interactions with people. Such are his natural sculptures – casts of found shapes, the interaction between the man and his natural environment, drawings and graphic art found in three carvings and captured on media.

Gabriela Garlatyová

Pocta Ďatlovi: odliatok dutiny vytvorenej ďatľom, 38x44x21cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2016 / Tribute to Woodpecker: cast of woodpecker hole, 38x44x21cm, author technology, polyurethane foam, wood 2016

Pocta Ďatlovi: odliatok dutiny vytvorenej ďatľom, 25x26x16 cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2016 / Tribute to Woodpecker: cast of woodpecker hole, 25x26x16 cm, author technology, polyurethane foam, wood 2016

Pocta Ďatlovi: odliatok dutiny vytvorenej ďatľom, 15x22x10 cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2016 / Tribute to Woodpecker: cast of woodpecker hole, 15x22x10 cm, author technology, polyurethane foam, wood 2016

Pocta Ďatlovi: odliatok dutiny vytvorenej ďatľom, 17x14x9 cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2016 / Tribute to Woodpecker: cast of woodpecker hole, 17x14x9 cm, author technology,polyurethane foam, wood 2016

Pocta Ďatlovi: odliatok dutiny vytvorenej ďatľom, 20x37x18 cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2016 / Tribute to Woodpecker: cast of woodpecker hole, 20x37x18 cm, author technology,polyurethane foam, wood 2016

Pocta Ďatlovi: odliatok dutiny vytvorenej ďatľom, 15x16x14 cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2016 / Tribute to Woodpecker: cast of woodpecker hole, 15x16x14 cm, author technology,polyurethane foam, wood 2016

15x22x10 cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2016 / 15x22x10 cm,  author technology, polyurethane foam, wood 2016 

15x22x10 cm, autorská technika, pur pena, drevo, 2016 / 15x22x10 cm,  author technology, polyurethane foam, wood 2016