More selected projects

Tu som chcel napísať jedno meno, ale by sa hnevala, nájdená jazva na kôre, digitálna fotografia 2012 /  Here I wanted to write a name, but she would be angry, found crust scar, digital photography 2012

Kanál správ z okraja spoločnosti

V cykle, Kanál správ z okraja spoločnosti ide v prvom rade o dlhodobé monitorovanie lesného habitátu.  Prvotným médiom pri tvorbe tohto cyklu bol fotografický záznam. Až postupom času som prišiel na rôzne spôsoby, ako zaznamenať a preniesť vyryté nápisy na kôre stromov ktoré ma zaujali. Prvou technikou, ktorá mi to dovoľovala bola frotáž. Cez papier priložený priamo na kôru stromu a jeho následným odtláčaním práškovým pigmentom, vznikli grafické záznamy. Pri práci som využil čierny pigment, tým pádom tieto monochromatické odtlačky majú vďaka štruktúre kôry hmotný charakter. Zásadná bola forma druhotného nezasahovania do jaziev, ktorej som sa pridŕžal.

V priebehu práce som objavil mnoho stromov na ktorých bol pôvodný text, prepísaný, cenzurovaný, obohatený o nové slová, alebo úplne odstránený. Ide teda o formu komunikácie. Vyjadrená je častokrát protichodnými názormi a prebieha vo viacerých rovinách. Tou prvou je už opísaná reakcia človeka na nápis, ktorý sa nachádza v lesnom prostredí. Tou druhou je reakcia samotnej prírody na zásah človeka. Postupom času sa pôvodný nápis rastom stromu deformuje, zväčšuje, prekrýva machom a celkovo stáva menej čitateľným.

Bližším pohľadom na tieto lesné grafity je zjavné, že ide primárne práve o vzťahy, ktoré spodobňujú. Ich postupným odkrývaním navonok, politická rebélia, spoločenská nespokojnosť, menšinové vzťahy a iné problémy skrývajú vnútornú podstatu ich tvorby, a to vzťah autora k týmto otázkam. Perspektíva autorských zámerov je hlavným prvkom ktorý ich obsahovo delí. 

Cieľom tejto práce je aj určitá strata autorstva plynúca z jeho rozšírenia o participáciu s prírodnými cyklami. Strom je médiom, ktoré sa zasluhuje o časovo väčšiu a náročnejšiu časť dotvárania týchto záznamov. 

Channel of messages from the edge of the society

In the cycle,  Channel of messages from the edge of the society is primarily about long-term forest habitat monitoring. The primary medium in creating this cycle was a photographic record. Over time, I had come up with various ways how to remove and transfer the scraped inscriptions on the bark of the trees that caught my interest. The first technique that allowed me to do it was frottage. Through the paper attached directly to the tree bark and its subsequent printing with the powder pigment, graphical records were created. At work I used a black pigment, as a result, these monochromatic prints have a material character due to the structure of the bark. Ihave followed the form of secondary non-interference into the scars.

In the course of my work I discovered many trees on which the original text was, overwritten, "censored", enriched with new words, or completely removed. It is therefore a form of communication. Expressed often by opposing views, takes place across multiple levels. The first is the man's reaction to the inscription which he finds in the forest environment. The other, the reaction of nature itself to human intervention. Over time, the original inscription through the growth of the tree deforms, grows, overlaps with the moss, and becomes generally less readable overall.

In a closer look at these, let's call their, forest graffiti is obvious, that are primarily about the relationships they simulate. Through their gradual uncovered outwards, political rebellion, social dissatisfaction, minority relationships, and other issues are hiding the inner essence of their creation, the author's relationship to these issues. The Perspective of author's intentions is the main element that separates them.

The aim of this work is also a certain loss of authorship resulting from its extension to participation with natural cycles. The tree is a medium that deserves a larger and more challenging part of making these records.

Srdce je kríž, nájdená jazva na kôre, digitálna fotografia 2012 / The heart is a cross, fond crust scar, digital photography 2012

Amen, nájdená jazva na kôre, digitálna fotografia 2012 /  Amen, found crust scar, digital photography 2012

50 cent,  frotáž z kôry stromu 2012/2013 /  50 cent, Frottage print from tree bark 2012/2013

M, frotáž z kôry stromu 2012/2013 / M, Frottage print from tree bark 2012/2013

FUJ, frotáž z kôry stromu 2012/2013 /  FUJ,  frottage print from tree bark 2012/2013