Curriculum vitae

Narodený / Born:           1989, Košice, Slovakia
Mobil / Mobil Phone:     + 421 910 527483
E-mail:                            michal.machcinik@gmail.com

Doterajšie vzdelanie:

2016 – súčasnosť  
Doktorandské štúdium/ externé, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, KVUaI, školiteľ: prof. PhDr. Peter Rónai, akad. mal.

2009 - 2015
Magisterské štúdium, Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta umení, KVUaI, Ateliér slobodnej kreativity 3D, Vedúci ateliéru: prof. Juraj Bartusz, akad. sochár

2012
Ateliér Sochařství II / Škola Jindřicha Zeithammla, Akademie výtvarných umění v Praze

2010 – 2012
Pedagogické minimum/ Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta umení, Technickej univerzity v Košiciach

2006 - 2009
Škola úžitkového výtvarníctva, odbor Kameňosochárstvo, Košice

Workshopy:

2018
Experimentálny sochársky workshop v spolupráci s Prof. Jurajom Bartuszom, akad. Soch. k Výstave PO MODERNE 1945-1989, Východoslovenská galéria Košice, SK, 28.2.2018

2014
Public space workshop, Katedra výtvarných umení a intermédií, Fakulta umení,  Technickej univerzity v Košiciach

2011
Workshop Medzicentrum II, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina, SK

2010
We are Europeans, Film workshop Azyl, Kasárne Kulturpark, Košice, SK

2010
Workshop, City scouts, Makeup Collective, Kasárne Kulturpark, Košice, SK

Skupinové výstavy:

2018
Dni Slovenského umenia vo Vilniuse, Akedémia umení Vilnius, Výstavné siene „Titanikas“, Litva

2018
Mezi mnou a tebou, Rabasova galerie Rakovník, CZ

2018
RUINY IV., Širkovce, SK

2018
Horizonty Poznání, Národní technické muzeum, Praha, CZ

2018
Join the dots/ Combining distances, Luciano Benetton collection, Salone degli incanti Trieste, Italy

2018
Uhol pohľadu, Galéria FX, Akadémia umení v Banskej Bystrici, SK

2017
Sochařské portréty Věra Chytilová, Eliška Junková, Jaroslav Heyrovský, Galerie plastik Hořice, CZ

2017
Naturisti a humoristi mladého slovenského sochárstva, Galerie města Blanska, CZ

2017
NO GO NO REPLY, Kunsthalle, Hala umenia, Košice, SK

2017
Mladé kone 1/3, Galéria Koniareň, Trebišov, SK 

2017
VV VUNU #1 - Prvá výročná výstava OZ VUNU, Vunu gallery, Košice, SK

2017
Sochařské portréty Elišky Junkové, Věry Chytilové, prof. Jaroslava Heyrovského, Národní technické muzeum, Praha, Cz

2017
RE-KREÁCIA V TRENČÍNE, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Sk

2017
Sochařský portrét Karla III. Schwarzenberga pro Národní divadlo, Praha, Cz

2016
Jas a bdenie, Múzeum SNP, Banská Bystrica, Sk

2016
Andělé a démoni, Galerie Deset, Praha, Cz

2016
Ružový Bicykel, Kandelaber- Hrubá bašta, Bardejov, Sk

2016
Výstava výsledku soutěže na sochařské portréty, Akademie věd České republiky, Praha, Cz
2015 
Homo Creatusz, Makeup gallery, Tabačka Kulturfabrik, Košice, Sk

2015
KEBABB´15, Považská galéria umenia v Žiline, Sk

2015
Easterners, Múzeum Vojtecha Lofflera, Košice, Sk

2015
Soutěž tří portrétu, Sdružení sochařu Čech, Moravy a Slezka, Akademie věd České republiky, Praha, Cz

2015
Výstava záverečných prác študentov Fakulty umení TUKE/ 2015, Kasárne Kulturpark, Košice, Sk

2012
Už to malo byť, Festival, Užhorod, UA 

2012
1. Medzinárodný festival experimentálneho filmu a digitálneho umenia, Bratislava, Sk

2011
Medzicentrum II, Považská galéria umenia v Žiline, Sk

2011
POKE  Festival, Drienovska Nová Ves, SK

2008
IN-OUT, Galéria SUBTERÉN, Michalovce, Sk

2006
Graffity ako obraz, IC Culture Train, Košice, Sk                                                      

Samostatné výstavy:

2018
Michal Machciník : NEOFYT/ absolútna skutočnosť, EQO (Priestor interaktívnej kultúry), Spišský Hrhov, SK

2017
Pocta ďatľovi, Mestská galéria Rimavská Sobota, Sk

2016
Vedomie, dutina, v ktorej sa utvára čas, Východoslovenská galéria, Košice, Sk

2013
Stopy na ceste, Pyecka Gallery, Košice, Sk 

Ocenenia:

2015
Semifinále, STARTPOINT  PRIZE for european art graduates 2015 

V médiách:

Benetton:
http://www.imagomundiart.com/artworks/michal-machcinik-homage-woodpecker

Blok Magazine:
https://blokmagazine.com/neofyt-absolute-reality-by-michal-machcinik-at-eqo-slovakia/

Artalk:
http://artalk.cz/2018/06/26/ts-michal-machcinik/

Startpoint Prize:
http://www.startpointprize.eu/2015/artists/michal-machcinik

 

Curriculum vitae 

Narodený / Born:           1989, Košice, Slovakia
Mobil / Mobil Phone:     + 421 910 527483
E-mail:                            michal.machcinik@gmail.com

Educational Background

2016-till now  
Technical University Kosice, Faculty of Arts, Department of Fine Arts and Intermedia, external Study ArtD.

2009 - 2015    
Technical University Kosice, Faculty of Arts, Department of Fine Arts and Intermedia, Free Creativity Studio 3D, Juraj Bartusz, M.F.A., professor, SK Mgr Art (Master of Fine Arts  )

2012
Academy of Fine Arts in Prague, Sculpture studio, Jindřich Zeithamml School, CZ

2006 - 2009
School of Applied Arts, Studio of Sculpture, Košice, SK

 

 

Workshops:

2018
Experimental sculpture workshop in cooperation with Prof.Juraj Bartusz, akad. Soch. to the Exhibition After Modern, 1945-1989, East Slovak Gallery, Košice, SK, 28. 2. 2018

2014                
Public space workshop, Faculty of Arts, Department of Fine Arts and Internedia, Košice, SK 

2011        
Workshop Medzicentrum II, Stanica Zárečie, Žilina, SK 

2010        
We are Europeans, Film workshop Azyl, Kasárne Kulturpark, Košice, SK
                         
2010        
Workshop, City scouts, there to the city!, Makeup Collective, Kasárne Kulturpark, Košice, SK

Group exhibitions:

2018
Slovak art days in Vilnius, Exhibition halls „Titanikas“ Gallery, Academy of arts in Vilnius, Lithuania

2018
Between me and you, Rabas gallery in Rakovník, CZ

2018
RUINS IV., Širkovce, SK

2018
Horizons of Knowledge, National technical museum, Prague, CZ

2018
Join the dots/ Combining distances, Luciano Benetton collection, Salone degli incanti Trieste, Italy

2018 
Point of view, Galley FX, Academy of Arts in Banska Bystrica, SK

2017
Sculptural portraits Věra Chytilová, Eliška Junková, Jaroslav Heyrovský, Gallery of sculptures Hořice, CZ

2017
Naturists and humourists of young slovakian sculpture, Galerie města Blanska, CZ

2017
NO GO NO REPLY, Kunsthalle, Art hall, Košice, SK

2017
Young horses 1/3, Galéria Koniareň, Trebišov, SK 

2017
VV VUNU #1 - First anniversary exhibition OZ VUNU, Vunu gallery, Košice, SK

2017
Sculptural portraits of Eliška Junková, Věra Chytilová, prof. Jaroslav Heyrovský, National technical museum, Prague, Cz

2017
RE-CREATION IN TRENČÍN, The Gallery of Miloš Alexander Bazovský in Trenčín, Sk

2017
Sculptural portrait of Karl the III. Schwarzenberg for National theatre, New Stage of the National Theater, Prague, CZ

2016
Brightness and Vigilance, Museum SNP, Banská Bystrica, Sk 

2016
Angels and Demons, Galerie Deset, Prague, CZ

2016
Pink bicycle, Kandelaber- Hrubá bašta, Bardejov, Sk

2016
Exhibition results of the tender on sculpting portraits, Academy of science, Prague, CZ

2015
Homo cretusz,  Make up Gallery, Tabačka Kulturfabrik, Košice, Sk

2015
KEBABB´15, PGU, Žilina, SK

2015
Easterners, V. Löffler Museum, Košice, SK

2015
Competition of three portraits, Academy of science, Prague, CZ

2015
Exhibition of the final works from the students of Faculty of Arts TUKE / 2015 Kasárne Kulturpark, Košice, Sk

2012
It already had to be, Festival, Uzhhorod, UA         

2012
1. International festival of experimental films and digital art, Bratislava, SK

2011
Medzicentrum II, PGU, Žilina, SK

2011
POKE  Festival, Drienovska Nová Ves, SK

2008
IN-OUT, Subteren Gallery, Michalovce, SK

2006
Graffity as a picture, collective exhibition and live painting, IC Culure Train, Košice, SK

Solo exhibitions:

2018
Michal Machciník : NEOFYT/ absolute reality, EQO (Space of interactive culture), Spišský Hrhov, SK 

2017
Tribute to the woodpecker, City gallery in Rimavská Sobota, SK

2016
Consciousness, cavity, which creates time, East Slovak Gallery, Košice, SK

2013
Traces on the path, Pyecka Gallery, Košice, SK

Prices:

2015    
Semi final, STARTPOINT  PRIZE for european art graduates 2015 

Media:

Benetton:
http://www.imagomundiart.com/artworks/michal-machcinik-homage-woodpecker

Blok Magazine:
https://blokmagazine.com/neofyt-absolute-reality-by-michal-machcinik-at-eqo-slovakia/

Artalk:
http://artalk.cz/2018/06/26/ts-michal-machcinik/

Startpoint Prize:
http://www.startpointprize.eu/2015/artists/michal-machcinik